WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU BADAWCZEGO KBN 

"Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa oraz zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larus argentatus i mew białogłowych Larus cachinnans w warunkach sympatrycznego występowania"
 

| INFORMACJE O PROJEKCIE |  PUBLIKACJE |  IDENTYFIKACJA MEW |  GALERIA |  AKTUALIZACJE |  

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wykonawcy wraz z afiliacją:
Robert Gwiazda - Kierownik projektu (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, Kraków), e-mail:
gwiazda@iop.krakow.pl,
Jacek Betleja (Muzeum Górnośląskie, Bytom),
Dariusz Bukaciński (Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny),
Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa),
Marcin Faber (Łódź).

WYNIKI PROJEKTU


Okres trwania projektu:
2002-2005.


Streszczenie projektu:
    
Liczebność gniazdujących w Polsce dużych mew z kompleksu Larus argentatus-cachinnans gwałtownie wzrasta. Nałożenie się w Polsce areałów lęgowych w/w mew w wyniku ich ekspansji daje wyjątkową możliwość zbadania ich biologii w tych samych siedliskach. Celem projektu jest określenie struktury taksonomicznej dużych mew z kompleksu Larus argentatus-cachinnans w środowiskach śródlądowych Polski, zbadanie stopnia hybrydyzacji między gatunkami w obszarach ich współwystępowania, porównanie parametrów biologii rozrodu oraz składu pokarmu. Określenie częstości tworzenia par mieszanych tych gatunków ma duże znaczenie w poznaniu odrębności genetycznej obu gatunków, do niedawna traktowanych jako jeden gatunek. Wbrew pierwszemu wrażeniu, zastosowanie markerów genetycznych nie wydaje się obecnie najlepszą metodą rozstrzygnięcia kwestii związanych ze statusem taksonomicznym w/w mew. W tej sytuacji, obiecujące wydają się bardziej tradycyjne metody, wykorzystujące zróżnicowanie w zachowaniach godowych, biologii rozrodu, wybiórczości siedliskowej i preferencjach pokarmowych opisywane dla allopatrycznych populacji L. argentatus i L. cachinnans. W związku z tym, że ptaki te są stosunkowo nowym i coraz liczniejszym elementem w ekosystemach śródlądowych Polski wydaje się ważne określenie jaką niszę pokarmową zajmują. Mewy należą do gatunków wszystkożernych i określenie pobieranego pokarmu pozwoli na ocenę zajmowanej niszy. W związku z tym, że duże mewy zjadają także ryby wpływ populacji lęgowych mew na ichtiofaunę może mieć duże znaczenia praktyczne (zjadanie ryb ważnych gospodarczo lub przeciwdziałanie eutrofizacji wód przez redukowanie liczebności drobnych ryb planktonożernych).
       Badania terenowe prowadzone będą w koloniach lęgowych mew srebrzystych i mew białogłowych zlokalizowanych w różnych typach siedlisk w głębi lądu: na zbiornikach zaporowych (Zbiornik Włocławski, Goczałkowicki i Czorsztyński), rzekach (wyspy na Wiśle w okolicach Dęblina) oraz żwirowni k. Zatora.

Projekt obejmować będzie:

·        - szczegółowy opis stanowisk lęgowych,

·        - określenie udziału zachowań godowych charakterystycznych dla gatunku dla każdego stanowiska,

·       - chwytanie osobników dorosłych na gniazdach, opisywanie oraz pomiary biometryczne, pozwalające na klasyfikację taksonomiczną jako: (a) Larus argenatus, (b) Larus c. cachinnans (c) L. c. michahellis (d) osobniki o fenotypie pośrednim.

·       - określenie parametrów lęgowych na poszczególnych stanowiskach (termin przystępowania do lęgów, wielkość lęgu, termin klucia, liczba wyklutych piskląt),

·       - określenie składu pokarmu mew (wypluwki, próby pokarmu przynoszonego pisklętom) w okresie lęgowym.

            Analiza dotyczyć będzie porównania danych zebranych w koloniach zlokalizowanych w różnych typach siedlisk jak i na linii przebiegającego z północy na południe gradientu frekwencji obu form w krajowych koloniach lęgowych.


| INFORMACJE O PROJEKCIE |  PUBLIKACJE |  IDENTYFIKACJA MEW |  GALERIA |  AKTUALIZACJE |